savage af. direct hit ke BBM. #LINE 1 – 0 #BBM.

Share

Tinggalkan Balasan